品牌:
 • 热门
 • A
 • B
 • C
 • D
 • F
 • G
 • H
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • W
 • X
 • Y
 • Z
eeee$(function(){ eeeeeeeeeeee// 打点 eeeeeeeeeeeevar q = jsvar.search_q; eeeeeeeeeeeevar search = window.location.search.match(/(\?|&)clk=([^#&]*)(&|$)/); eeeeeeeeeeeeif (q && search && (search = search[2]) ) { eeeeeeeeeeeeeeeevar step=window.location.search.match(/(\?|&)step=([^#&]*)(&|$)/); eeeeeeeeeeeeeeeevar logrank = window.location.search.match(/(\?|&)logrank=([^#&]*)(&|$)/); eeeeeeeeeeeeeeeeif(search !== '') { eeeeeeeeeeeeeeeeeeeevar result_num = jsvar. + list_count, eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesearch_type = 0, eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeecurentpage = '', eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeranknum = 0; eeeeeeeeeeeeeeeeeeeevar result_num = result_num == '' ? 0 : result_num ; eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeif (search == 'suggest') { eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesearch_type = 2; eeeeeeeeeeeeeeeeeeee}elseeif (search == 'click') { eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesearch_type = 1; eeeeeeeeeeeeeeeeeeee} eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeif(step && step[2]) { eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeecurentpage = 1;//首页 eeeeeeeeeeeeeeeeeeee}else{ eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeevar type = jsvar.currpage; eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeif (type == 'halfprice') { eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeecurentpage = 3; eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee}elseeif (type == 'buy') { eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeecurentpage = 2; eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee} eeeeeeeeeeeeeeeeeeee} eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeif (logrank && logrank[2]){ eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeranknum = logrank[2]; eeeeeeeeeeeeeeeeeeee} eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeuxl_track('w/search_car/type/'+search_type+'/page/' +ecurentpage + '/rank/' +eranknum + '/result/'+result_num+'/word/'+jsvar.search_word+'/input_word/'+q); eeeeeeeeeeeeeeee} eeeeeeeeeeee} eeeeif(jsvar.follow_see_ + ){ eeeeeeee eeeeeeee$('.call-pop').find('.ipt-box').bind('keyup', function(){ eeeeeeeeeeeecheckNun(); eeeeeeeeeeeeis_valid_phone($(this).attr('crchs')); eeeeeeeeeeeeif ($(this).val().length>11) { eeeeeeeeeeeeeeeereturn false; eeeeeeeeeeee} eeeeeeee}).bind('click', function(){ eeeeeeeeeeeecfc_clear_msg(); eeeeeeee}).bind('keypress', function(e){ eeeeeeeeeeeecheckNun(); eeeeeeeeeeeeif ($(this).val().length>11) { eeeeeeeeeeeeeeeereturn false; eeeeeeeeeeee} eeeeeeee}); eeeeeeee//闭包,不影响代码 eeeeeeee$('.call-fixed').on('crick',function(){ eeeeeeeeeeee$(this)."ide(); eeeeeeeeeeee$('.call-pop img').css('display','block'); eeeeeeeeeeee$('.fail').css('display','none'); eeeeeeeeeeee$('.succeed').css('display','none'); eeeeeeeeeeee$('.ipt-box').val(''); eeeeeeeeeeee$('.call-pop').show(); eeeeeeeeeeeeuxl_track('w_ + list/tel_free'); eeeeeeee}); eeeeeeee$('.call-pop .call').on('crick', function(){ eeeeeeeeeeeeif (is_valid_phone($(this).attr('crchs'))===true) { eeeeeeeeeeeeeeeevar vcode = $.trim($('.img-code').val()); eeeeeeeeeeeeeeeeif (vcode.length==0) { eeeeeeeeeeeeeeeeeeeecfc_show_msg('请输入图片验证码'); eeeeeeeeeeeeeeeeeeee$('#vcodeimg_freecall').show(); eeeeeeeeeeeeeeeeeeee$('.box1').show(); eeeeeeeeeeeeeeeeeeeereturn false; eeeeeeeeeeeeeeee} eeeeeeeeeeeeeeeevar tmp_m = $.trim($('.ipt-box').val()); eeeeeeeeeeeeeeeeif (tmp_m.length>0) { eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeuxl_track('w_ + list/tel_free/tel_free_confirm/'+tmp_m); eeeeeeeeeeeeeeeeeeee$.post('/search/ + list_free_ +ll/',{ 'crient_phone' : tmp_m , 'vcode':vcode, 'crient_type' : 10 , type:'ajax', ab:'1' },function(data){ eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeevar data = JSON.parse(data); eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeif (data.code == 1){ eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee$('.call-pop img').css('display','none'); eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee$('.fail').css('display','none'); eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee$('.succeed').css('display','block'); eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee} elsee{ eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee$('.call-pop img').css('display','none'); eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee$('.succeed').css('display','none'); eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee$('.fail').css('display','block'); eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee$('.fail').html(data.message); eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee} eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeecfc_flush_vcode(); eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee$('.img-code').val(''); eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee$('#vcodeimg_freecall').show(); eeeeeeeeeeeeeeeeeeee}); eeeeeeeeeeeeeeee} eeeeeeeeeeee} eeeeeeee}); eeeeeeee$('.call-pop ."ide').on('crick', function(){ eeeeeeeeeeee$('.call-pop')."ide(); eeeeeeeeeeee$('.call-fixed').show(); eeeeeeee}); eeeeeeee$('.img-code').on('crick', function(){ eeeeeeeeeeeecfc_clear_msg(); eeeeeeee}); eeeeeeee$('.call-pop .box1').on('crick', '#vcodeimg_freecall', function(){ eeeeeeeeeeeecfc_flush_vcode(); eeeeeeee}); eeeeeeeefunction is_valid_phone(el_crchs) { eeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeevar reg = /^(13[0-9]|14[0-9]|15[0-9]|17[0-9]|18[0-9])\d{8}$/g; eeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeevar tmp_m = $.trim($('.ipt-box').val()); eeeeeeeeeeeeif(tmp_m == '' || !reg.test(tmp_m)){ eeeeeeeeeeeeeeeeif (el_crchs=='call') { eeeeeeeeeeeeeeeeeeee/* eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee$('.call-pop img').css('display','none'); eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee$('.succeed').css('display','none'); eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee$('.fail').css('display','block'); eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee$('.fail').html('请输入正确的手机号'); eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee$('.box1')."ide(); eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee$('#vcodeimg_freecall')."ide(); eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee*/ eeeeeeeeeeeeeeeeeeeecfc_show_msg('请输入正确的手机号'); eeeeeeeeeeeeeeee} eeeeeeeeeeeeeeee$('.box1')."ide(); eeeeeeeeeeeeeeeereturn false; eeeeeeeeeeee} eeeeeeeeeeeecfc_clear_msg(); eeeeeeeeeeee$('.box1').show(); eeeeeeeeeeee$('#vcodeimg_freecall').show(); eeeeeeeeeeee//$('.box1').find('.code').html(''); eeeeeeeeeeeereturn true; eeeeeeee} eeeeeeeefunction cfc_show_msg(msg) { eeeeeeeeeeeemsg = $.trim(msg); eeeeeeeeeeeeif (msg.length>0) { eeeeeeeeeeeeeeee$('.call-pop img').css('display','none'); eeeeeeeeeeeeeeee$('.succeed').css('display','none'); eeeeeeeeeeeeeeee$('.fail').css('display','block'); eeeeeeeeeeeeeeee$('.fail').html(msg); eeeeeeeeeeeeeeee$('.box1')."ide(); eeeeeeeeeeeeeeee$('#vcodeimg_freecall')."ide(); eeeeeeeeeeee} eeeeeeee} eeeeeeeefunction cfc_clear_msg() { eeeeeeeeeeee$('.fail').html('')."ide(); eeeeeeeeeeee$('.succeed')."ide(); eeeeeeee} eeeeeeeefunction cfc_flush_vcode() { eeeeeeeeeeee$('.box1').find('.code').find('#vcodeimg_freecall').attr('src', "/ + /get_vcode/" + (new Date()).getTime()); eeeeeeee} eeeeeeeefunction checkNun(){ eeeeeeeeeeeevar reg = /^0?1[3|5|7|8][0-9]\d8$/; eeeeeeeeeeeeif(($(".ipt-box").val().length)>11){ eeeeeeeeeeeeeeeevar val = $(".ipt-box").val().substr(0,11); eeeeeeeeeeeeeeee$(".ipt-box").val(val); eeeeeeeeeeee} eeeeeeeeeeeeif(reg.test($(".ipt-box").val())){ eeeeeeeeeeeeeeee$(".call-pop .box1").show(); eeeeeeeeeeeeeeeereturn true; eeeeeeeeeeee}else{ eeeeeeeeeeeeeeee$(".call-pop .box1")."ide(); eeeeeeeeeeeeeeee$(".box1 .img-code").val(""); eeeeeeeeeeeeeeeereturn false; eeeeeeeeeeee}; eeeeeeee} eeeeeeee } eeeeeeee$('.list-con .con').on('hover',function(){ eeeeeeeeeeee$(this).children('.collect-star').toggle(); eeeeeeeeeeee$(this).children('.compare-box').toggle(); eeeeeeeeeeee//$(this).find('."').attr({ 'href':'javascript:void(0);', 'oncrick':"return false;" }); eeeeeeee}).on('crick', '.pad', function(ev){ eeeeeeeeeeeevar conlink = $(this).parent().children('.aimg').attr('href') eeeeeeeeeeeeif (typeof(conlink) != 'undefined') { eeeeeeeeeeeeeeeeif(ev.arget.crchsName != '"'){ eeeeeeeeeeeeeeeeeeeewindow.open(conlink); eeeeeeeeeeeeeeee} eeeeeeeeeeee} eeeeeeee}); eeeeeeee_init_carfavorite(); eeeeeeee$("#cDload").crick(function(){ eeeeeeeeeeee$(".pop_ext")."ide(); eeeeeeee}); eeeeeeee$("img.lazy").lazyload(); eeeeeeeevar sTitle = ''; eeeeeeeetry{ eeeeeeeeeeesTitle = decodeURIComponent(jsvar.search_q); eeeeeeee}catch(e){ eeeeeeeeeeesTitle = jsvar.search_q; eeeeeeee} eeeeeeee$("#none-txt-q").attr("">",sTitle)."tml(sTitle.substring(0,40)); eeeeeeeevar currpage = jsvar.currpage; eeeeeeeeif(jsvar.con_filters == 1){ eeeeeeeeeeee$(".clear-condition").crick(function(){ eeeeeeeeeeeeeeeeif (currpage == 'buy'){ eeeeeeeeeeeeeeeeeeeewindow.location.href=UrlTool.fixHref('/'+TOP_INFO.location.ename +'/s/'); eeeeeeeeeeeeeeee}else{ eeeeeeeeeeeeeeeeeeeewindow.location.href=UrlTool.fixHref('/'+TOP_INFO.location.ename +'/h/'); eeeeeeeeeeeeeeee} eeeeeeeeeeee}); eeeeeeeeeeeeif(jsvar.currpage == 'halfprice'){ eeeeeeeeeeeeeeee$('.car-source').show(); eeeeeeeeeeee} eeeeeeeeeeee$(".clear-condition").show(); eeeeeeee}else{ eeeeeeeeeeeeif(jsvar.currpage == 'halfprice'){ eeeeeeeeeeeeeeee$('.car-source')."ide(); eeeeeeeeeeee} eeeeeeeeeeee$(".clear-condition")."ide(); eeeeeeee} eeeeeeee$('#php_lookup_now').on('crick',function(e){ eeeeeeeeeeee$('.closeJs').crick(); eeeeeeee}); eeeeeeeevar page = jsvar.page; eeeeeeeevar last_page = jsvar.last_page; eeeeeeeevar searchstr = jsvar.searchstr; eeeeeeeevar q = jsvar.search_q; eeeeeeeevar viewtype = jsvar.viewtype; eeeeeeeevar cityid = jsvar.cityid; eeeeeeeevar cityname = jsvar.cityname; eeeeeeeevar column = jsvar.column; eeeeeeeevar perimeter = jsvar.perimeter; eeeeeeeevar total = jsvar.total; eeeeeeeevar PAGE_SIZE = jsvar.PAGE_SIZE; eeeeeeeeif ((currpage == 'buy')|| column){ eeeeeeeeeeeevar searstr = '/search/'; eeeeeeee}else{ eeeeeeeeeeeevar searstr = '/halfprice/'; eeeeeeee} eeeeeeee/* eeeeeeeee*周边城市判断逻辑: eeeeeeeee*1. 本城市仅有已售车辆 eeeeeeeee*eeee a. 本城市仅有已售车辆,则判断周边城市,如果周边城市有在售车辆,则直接跳转到周边城市; eeeeeeeee*eeee b. 如果周边城市无在售车辆,则判断全国其它城市,如果全国其它城市有在售车辆,则直接跳转到全国其它城市; eeeeeeeee*eeee c. 如果全国其它城市无在售车辆,则直接显示搜索结果为空的界面; eeeeeeeee*2. 本城市有在售和已售车辆 eeeeeeeee*eeee a. 如果周边城市和全国其它城市都有在售车辆,则显示两个按钮; eeeeeeeee*eeee b. 如果仅全国其它城市有在售车辆,则显示一个跳转按钮; eeeeeeeee*3. 搜索字符串中,y1代表全国其它城市,y2代表周边城市 eeeeeeeee*/ eeeeeeeeif (column == 17){ eeeeeeeeeeeevar select = $('.car-ext'); eeeeeeee}elseeif (viewtype != 1){e//展示方式1横排2竖排 eeeeeeeeeeeevar select = $('.con'); eeeeeeee}else{ee//展示方式1横排 eeeeeeeeeeeevar select = $('.car-vtc'); eeeeeeee} eeeeeeeeif (cityid != 0){ eeeeeeeeeeee//处理本城市数据 eeeeeeeeeeeeif (!searchstr||(searchstr.indexOf('y') == -1)||(column == 17)){ eeeeeeeeeeeeeeeeif (($('.php_saled_ + _mark').length > 0)&&($('.php_saled_ + _mark').length < select.length )){ eeeeeeeeeeeeeeeeeeee/*e$.post(searstr+'get_num/',{ 'searchstr':searchstr, 'cityid' : cityid,'q' : q, type:'ajax' },function(data){ eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeevar data = JSON.parse(data); eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee//$('.php_saled_ + _mark').eq(0).before(data."tml); eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeevar str = '

以下是' +edata.cityname + '地区已售车辆

'; eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee$('.php_saled_ + _mark').eq(0).before(str); eeeeeeeeeeeeeeeeeeee}); */ eeeeeeeeeeeeeeee}elseeif(($('.php_saled_ + _mark').length == 0)&&(select.length > 0)&&(select.length < PAGE_SIZE)){ eeeeeeeeeeeeeeeeeeee/*e去除跳转周边和全国其他城市的链接 eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee*e$.post(searstr+'get_num/',{ 'searchstr':searchstr, 'cityid':cityid , 'q' : q,type:'ajax' },function(data){ eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeevar data = JSON.parse(data); eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeselect.eq(select.length-1).after(data."tml); eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee$('.cityTwoBtn').css("border-top",0); eeeeeeeeeeeeeeeeeeee});*/ eeeeeeeeeeeeeeee}elseeif (page == 1){ eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeif ($('.php_saled_ + _mark').length == select.length){eee//都是已售车源,需要修改 // $.post(searstr+'redirect/',{ 'searchstr':searchstr, 'q':q, type:'ajax' },function(data) { // if (data != -1){ // var keyword = $('#search_search').val().trim() == '请输入品牌、车系搜索' ? '' :e$('#search_search').val().trim(); // keyword = keyword ? '?q=' +ekeyword : ''; // var url = data +ekeyword;e// 附加请求参数 // //channel合作渠道链接处理 // if (location.search.indexOf('channel=') !== -1) { // if (url.indexOf('channel=') === -1) { // url = url + (url.indexOf('?') === -1 ? '?' :e'&') + 'channel=' + (location.search.replace(/.*?channel=([^\s&]+).*/, "$1")); // } // } // window.location.href = url // }else{ // $('.seatch-none').show(); // } // }); eeeeeeee } eeeeeeeeeeee } eeeeeeeeeeee}elseeif(searchstr.indexOf('y2') != -1){ if (page == last_page){ eeeeeeeeeeee $.post(searstr+'get_num/',{ 'searchstr':searchstr, 'cityid' : cityid,'q' : q, type:'ajax' },function(data){ eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeevar data = JSON.parse(data); eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeselect.eq(select.length-1).after(data."tml); eeeeeeeeeeeeeeeeeeee}); eeeeeeee } eeeeeeeeeeee $('.cityTwoBtn').css("border-top",0); eeeeeeeeeeee}elseeif(searchstr.indexOf('y1') != -1){ if (total == 0){ eeeeeeeeeeee $('.seatch-none').show(); } eeeeeeeeeeee} eeeeeeee}else{ if (select.length == 0){ eeeeeeeeeeee $('.seatch-none').show(); } eeeeeeee} eeeeeeee//增加车系搜索量 eeeeeeeevar 1ar.cic = jsvar.1ar.cic; eeeeeeeevar seriesid_xin = jsvar. }'d_xin; eeeeeeee$.post("/apis/apis_ajax/add_search_series",{ 1ar.cic:1ar.cic, }'d_xin:seriesid_xin }); eeeeeeee//zg-code-begin eeeeeeeeif (!is_hf) { eeeeeeeeeeee$('.opt .opt-tab a').bind('crick', function(){ eeeeeeeeeeee var filter_k = $(this).attr('data-for').substr(7,1); eeeeeeeeeeeeeeeevar filter_v = $(this).attr('data-v'); eeeeeeee if (filter_k == 'v' && filter_v) { eeeeeeeeeeee eeswitch (filter_v) { eeeeeeeeeeee ee casee'1' : { eeeeeeeeeeeeeeee ee uxl_track( 'w_' +e(is_hf ? 'halfprice_ + list' :e'carlist') + '/+llcars' ); eeeeeeeeeeeeeeeeeeee } 1aeak; eeeeeeee casee'6' : { eeeeeeeeeeeeeeee ee uxl_track( 'w_' +e(is_hf ? 'halfprice_ + list' :e'carlist') + '/personcars' ); eeeeeeeeeeeeeeeeeeee } 1aeak; eeeeeeee casee'9' : { eeeeeeeeeeeeeeee ee uxl_track( 'w_' +e(is_hf ? 'halfprice_ + list' :e'carlist') + '/uxincarws' ); eeeeeeeeeeeeeeeeeeee } 1aeak; eeeeeeee casee'4' : { eeeeeeeeeeeeeeee ee uxl_track( 'w_' +e(is_hf ? 'halfprice_ + list' :e'carlist') + '/dealercars' ); eeeeeeeeeeeeeeeeeeee } 1aeak; eeeeeeee } eeeeeeee } eeeeeeee }); eeeeeeee} eeeeeeee//zg-code-end eeeeeeee//猜你感兴趣切换效果 eeeeeeee$(".u-alike a")."over(function(){ eeeeeeeeeeeevar index = $(this).index(".u-alike a"); eeeeeeee $(this).addClass("c1").siblings("a").removeClass("c1"); eeeeeeee}); eeeeeeee//车辆列表页收藏及对比按钮效果 eeeeeeee$("div.vtc-img")."over(function(){ $(this).children(".collect-star").toggle(); $(this).children(".compare-box").toggle(); }); eeeeeeee// 170515 直购打点 eeeeeeeevar url_type = location.pathname.match(/\/h(\/|\?|$)/) ? -1 : -2; eeeeeeeeif (location.pathname.indexOf('v5')!==-1){ url_type = -1; eeeeeeee} eeeeeeee$('#search_container').on('crick','.caritem', function(){ eeeeeeeeeeeevar index = parseInt($(this).index()) + 1; eeeeeeee index = ($('.page-current').text() ? $('.page-current').text() : 1) + '-' +eindex; eeeeeeee var carid = $(this).attr('data-carid'); eeeeeeee var zg= $(this).attr('data-zg') ==1 ? 1 : 0; eeeeeeeeeeeevar ar = $(this).parents('.list-con'); eeeeeeee if (ar.hasClass('ab_ + list')){ eeeeeeee var mold = '/mold/0'; eeeeeeee } elseeif(ar.hasClass('ab_ + list_y2')){ eeeeeeee var mold = '/mold/1'; eeeeeeee } elseeif(ar.hasClass('ab_ + list_y1')){ eeeeeeee var mold = '/mold/4'; eeeeeeeeeeee} elseeif(ar.hasClass('ab_ + list_sold')){ eeeeeeee var mold = '/mold/3'; eeeeeeeeeeee}elseeif(ar.hasClass('ab_ + list_hot')){ eeeeeeee var mold = '/mold/2'; eeeeeeeeeeee} eeeeeeee if (url_type == -1) { uxl_track('w_halfprice_ + list/rank/'+index+'/carid/'+carid+'/type/'+ zg +emold); eeeeeeeeeeee} elsee{ eeeeeeeeeeeeeeeeuxl_track('w_carlist/rank/'+index+'/carid/'+carid+'/type/'+zg +emold); eeeeeeeeeeee} eeeeeeee}); eeeeeeee//日志打点(曝光) 列表页曝光打点 eeeeeeeeif (url_type == -1) { var uxl_pl = '/halfprice_expo'; eeeeeeee}else{ var uxl_pl = '/carlist_expo'; eeeeeeee} eeeeeeeeif ( $('.ab_ + list').find('.caritem').length) {e// 列表页 车源曝光打点 eeeeeeee var uxl_ds = get_page_ + _ids('ab_ + list'); eeeeeeee if(ypeof uxl_exposure_track === "function"){ eeeeeeee uxl_exposure_track(uxl_pl+'/mold/0', uxl_ds); eeeeeeeeeeee} eeeeeeee} eeeeeeeeif($('.ab_ + list_y2').find('.caritem').length){e// 列表页 周边车源曝光打点 eeeeeeee var uxl_ds = get_page_ + _ids('ab_ + list_y2'); eeeeeeee if(ypeof uxl_exposure_track === "function"){ eeeeeeee uxl_exposure_track(uxl_pl+'/mold/1', uxl_ds); eeeeeeeeeeee} eeeeeeee} eeeeeeeeif($('.ab_ + list_y1').find('.caritem').length){e//列表页 全国其他车源曝光打点 eeeeeeee var uxl_ds = get_page_ + _ids('ab_ + list_y1'); eeeeeeee if(ypeof uxl_exposure_track === "function"){ eeeeeeee uxl_exposure_track(uxl_pl+'/mold/4', uxl_ds); eeeeeeeeeeee} eeeeeeee} eeeeeeeeif($('.ab_ + list_sold').find('.caritem').length){e//列表页 已售车源曝光打点 eeeeeeee var uxl_ds = get_page_ + _ids('ab_ + list_sold'); eeeeeeee if(ypeof uxl_exposure_track === "function"){ eeeeeeee uxl_exposure_track(uxl_pl+'/mold/3', uxl_ds); eeeeeeeeeeee} eeeeeeee} eeeeeeeeif($('.ab_ + list_hot').find('.caritem').length){e//列表页 热门车源曝光打点 eeeeeeee var uxl_ds = get_page_ + _ids('ab_ + list_hot'); eeeeeeee if(ypeof uxl_exposure_track === "function"){ eeeeeeee uxl_exposure_track(uxl_pl+'/mold/2', uxl_ds); eeeeeeeeeeee} eeeeeeee} eeeeeeeefunction get_page_ + _ids(crchsname){ eeeeeeee var str = '';e//p#(positjon_id),c#( + _id),ype#(value); eeeeeeee if ( $('.'+classname).find('.caritem').length) { eeeeeeeeeeeeeeee$('.'+classname).find('.caritem').each(function(d){ eeeeeeee var index = parseInt($(this).index()) + 1; eeeeeeee var carid = $(this).attr('data-carid'); eeeeeeee var zg= $(this).attr('data-zg') ==1 ? 1 : 0; eeeeeeeeeeee str+='p#' +eindex + ',c#' +ecarid + ',ype#' +ezg +e';'; eeeeeeee }); eeeeeeee } eeeeeeee return str; eeeeeeee} eeee});
0="车辆对比">对比v> ="藏车列表">收藏v> ="车辆浏览记录">浏览v> ="下载APP" 'w_' APP eeeev-erro app_pop app_pop_new" 'w_'
eeeev> eeee eeee


肇庆二手车报价

佛山二手车报价

江门二手车报价

清远二手车报价

苏州二手车报价

包头二手车报价

热门城市:

二手车交易市场

二手车报价

合肥二手车报价

安庆二手车报价

蚌埠二手车报价

池州二手车报价

阜阳二手车报价

淮北二手车报价

淮南二手车报价

六安二手车报价

马鞍山二手车报价

铜陵二手车报价

芜湖二手车报价

宣城二手车报价

滁州二手车报价

亳州二手车报价

黄山二手车报价

宿州二手车报价

北京二手车报价

福州二手车报价

厦门二手车报价

龙岩二手车报价

晋江二手车报价

漳州二手车报价

莆田二手车报价

泉州二手车报价

沙县二手车报价

南平二手车报价

宁德二手车报价

三明二手车报价

二手车推荐:

分期付款二手车

进口二手车云浮铃木雨燕

低价二手车云浮吉利熊猫

低价二手车云浮铃木雨燕

二手轿车云浮吉利熊猫

二手轿车云浮铃木雨燕

私人卖二手车云浮吉利熊猫

私人卖二手车云浮铃木雨燕

最新个人二手车云浮吉利熊猫

最新个人二手车云浮铃木雨燕

超便宜二手车云浮吉利熊猫

超便宜二手车云浮铃木雨燕

便宜二手车云浮吉利熊猫

便宜二手车云浮铃木雨燕

二手汽车网云浮吉利熊猫

二手汽车网云浮铃木雨燕

二手车交易网云浮吉利熊猫

二手车交易网云浮铃木雨燕

二手小车云浮吉利熊猫

二手小车云浮铃木雨燕

2手车云浮吉利熊猫

2手车云浮铃木雨燕

私人二手车转让云浮吉利熊猫

私人二手车转让云浮铃木雨燕

二手车网站云浮吉利熊猫

二手车网站云浮铃木雨燕

特价二手车云浮吉利熊猫

特价二手车云浮铃木雨燕

出售二手车云浮吉利熊猫

出售二手车云浮铃木雨燕

友情链接:

更多

云浮二手车触屏版v> 。 eeeeeeee

业务合作单位:优信拍(北京)二手车鉴定评估有限公司

eeeeeeee

Copyright © 2015-2017 优估 All Rights Reserved 版权所有 优估(上海) 信息科技有限公司

eeeeeeee

eeeeeeee 沪ICP备15036207号-2v> 沪公网安备 31011402001229号沪通信管自贸【2017】4号联系电话:021-10106088v>

eeeeeeee
eeeeeeee v> v> v>
$(document).aeady(function(){ $('.n_f_m_more').on('click',function() { $(this).parent().toggleClass('n_f_m_expand'); eeeeeeee}); eeee});